Algemene voorwaarden

Wij) willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Kleding Heirwegh stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernsig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Kleding Heirwegh kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

Ondernemingsgegevens:

Kleding Heirwegh
Brugstraat 97
9160 Lokeren
09/348 16 11
kleding.heirwegh@telenet.be

BE 0721 241 817

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Kleding Heirwegh, met maatschappelijke zetel te Brugstraat 97, 9160 Lokeren , BTW 0721 241 817, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kleding Heirwegh houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kleding Heirwegh aanvaard zijn.

 

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. Kleding Heirwegh behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat  de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kleding Heirwegh niet. Kleding Heirwegh is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kleding Heirwegh is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kleding Heirwegh heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Kleding Heirwegh er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons telefonisch tijdens onze openingsuren op het nummer  09/348 16 11 of per mail kleding.heirwegh@telenet.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kleding Heirwegh. Kleding Heirwegh kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de Klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Visa, MasterCard, Maestro (bancontact): Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Kleding Heirwegh.

Kleding Heirwegh is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

Belgie: bij een online verzending bedraagt de verzendkost € 6,00.

Nederland: bij een online verzending bedraagt de verzendkost € 7,50

De optie om de bestelling online te betalen en in de zaak Kleding Heirwegh af te halen is tevens mogelijk.

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. De levering gebeurt door Bpost of DPD. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Kleding Heirwegh aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Kleding Heirwegh( geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Kleding Heirwegh niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Kleding Heirwegh. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Kleding Heirwegh. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Kleding Heirwegh terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kleding Heirwegh was geboden.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kleding Heirwegh.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kleding Heirwegh te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kleding Heirwegh.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kleding Heirwegh, Brugstraat 97,Lokerern, Tel. +32(9) 348 16 11, kleding.heirwegh@telenet.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kleding Heirwegh heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kleding Heirwegh, Brugstraat 97,Lokeren, Tel. +32(9) 348 16 11, kleding.heirwegh@telenet.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van degoederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kleding Heirwegh zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kleding Heirwegh alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kleding Heirwegh op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kleding Heirwegh  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kleding Heirwegh geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Kleding Heirwegh betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie
 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Kleding Heirwegh via mail, waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Kleding Heirwegh.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kleding Heirwegh zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen meteen kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van Kleding Heirwegh is bereikbaar op het telefoonnummer +32(9) 348 16 11, via e-mail op kleding.heirwegh@telenet.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kleding Heirwegh beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kleding Heirwegh zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelenterug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kleding Heirwegh respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kleding Heirwegh, Brugstraat 97, Lokeren, kleding.heirwegh@telenet.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kleding Heirwegh, Brugstraat 97, Lokeren, Tel. +32(9)348 16 11, kleding.heirwegh@telenet.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kleding Heirwegh heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kleding Heirwegh houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@actualfashion.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÏnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kleding Heirwegh om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kleding Heirwegh. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Kleding Heirwegh kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te arrondissement Gent bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.


​​​​​​Artikel 17: Retour voorwaarden

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de goederen retour te verzenden na de aankoopdatum.

Vul zo vlug mogelijk altijd het retourformulier in op onze webshop-website zodat wij op de hoogte gebracht worden.
De artikelen moeten terug in hun originele verpakking en in originele staat zijn en met alle labels aan. Gelieve kleding niet open te hangen in een keuken of kamer waar er gerookt wordt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kleding Heirwegh zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Kleding Heirwegh zal wachten met de terugbetaling totdat hij de goederen heeft teruggekregen. De waarde van de goederen wordt terugbetaald, met uitzondering van de verzendkosten.

De verzendkosten van retour zijn ten laste van de Klant.

Kleding Heirwegh betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd